MŠ Tanvaldská

Škola se nachází u hlavní silnice Tanvaldská v katastru Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou ve směru z Liberce do Jablonce nad Nisou. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Ve třídě Žlutý lísteček je 25 dětí, ve třídě Oranžový lísteček je také 25 dětí. Třídy jsou věkově smíšené.

Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 50 strávníků.

Okolní krajina nám umožňuje různorodé vycházky ( lesy, pole, rybníky ), kde mají děti možnost přímého pozorování živé i neživé přírody. Na jaře roku 2015 byl ukončen projekt EVVO "Zahrada v přírodním stylu" zaměřený na úpravu stávající zahrady na dětské hřiště a zahradu v přírodním stylu. Na celkové koncepci a realizaci se obrovskou měrou podílel zřizovatel školy a zakázka byla spolufinancována Evropskou unií. Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a rostlin tak vznikla soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru - vznikla tak pestrá nabídka pohybových podnětů - Smyslový chodník kolem Amfiteátru - venkovní učebna s ohništěm, Proutěné domečky, Keřový labyrint - bludiště, Zahrádky - pěstování ovoce zeleniny pro vlastní spotřebu, Suchá řeka, Kompost, Ještěrčí loučka.

MOTTO MŠ: "Ne každá cesta se odehrává za trysku koní ... do cíle se dá i dojít."

Vzdělávací program mateřské školy vychází z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Naší filozofií je vést děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.

Režim dne v mateřské škole:

Provoz mateřské školy - 6.30 - 16.30


DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST - ŽLUTÝ LÍSTEČEK

6,30 - 9,15 přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči - kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření individuální práce zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika - skupinová i individuální dle plánu, jazyková chvilka, relaxace, dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, cvičení v tělocvičně, hygiena, svačina - kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte

9,15 - 11,15 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny).

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících), zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu - individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví ( ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena

8 -12 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve které dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání - individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců

11,15 - 12,00 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příboru

sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST - ŽLUTÝ LÍSTEČEK

12,00 - 14,00 hudební chvilka před usnutím - společné zpívání ukolébavek s kytarou nebo klávesami - výběr písní dle přání dětí, literární chvilka - četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky - CD, kazeta, relaxační hudba, poslech vážné hudby - Rok české hudby

Odpolední odpočinek - relaxace dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu individuální práce s předškoláky (Klub předškoláka), logopedická prevence,

14,00 - 16,30 (protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků

Odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST - ORANŽOVÝ LÍSTEČEK

6,30 - 9,45 přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči - kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření individuální práce zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika - skupinová i individuální dle plánu, jazyková chvilka, relaxace, dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, cvičení v tělocvičně, hygiena, svačina - kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte

9,45 - 11,45 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny).

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících), zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu - individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví ( ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena

8 -12 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve které dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání - individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců

11,45 - 12,30 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příboru, sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST - ORANŽOVÝ LÍSTEČEK

12,30 - 14,30 hudební chvilka před usnutím - společné zpívání ukolébavek s kytarou nebo klávesami - výběr písní dle přání dětí, literární chvilka - četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky - CD, kazeta, relaxační hudba, poslech vážné hudby - Rok české hudby

odpolední odpočinek - relaxace dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu individuální práce s předškoláky (Klub předškoláka), logopedická prevence,

14,30 - 16,30 (protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků

Odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

Personální obsazení:

ředitelka: Mgr. Dana Keltnerová
zástupce ředitele: Romana Černá
vedoucí zařízení / učitelka Oranžový lísteček: Barbora Hickel, DiS.
učitelka Oranžový lísteček: Jana Khuntová 

asistentka pedagoga Oranžový lísteček: Kateryna Kuts

učitelka Žlutý lísteček: Veronika Pavlišová

učitelka Žlutý lísteček: Mgr. Eva Vaško

vedoucí stravování: Bc. Vladimíra Nezmarová 
kuchařka: Věra Hlubučková 
školnice: Eva Knesplová 
pomocnice v MŠ: Taťána Smorádková
Pověřenec GDPR: Ing. Bc. Jiří Kubela, tel.: +420 725 980 725, email: gdprposouzeni@outlook.cz