O nás

01.01.2017 dochází ke sloučení MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvkové organizace s MATEŘSKOU ŠKOLOU "LÍSTEČEK", Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace.

S účinností od 01.01.2017 se do rejstříku škol a školských zařízení zapisuje nová právnická osoba:

Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Filozofie programu

Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.

Program ŠPZ se již několik let zabývá nejen kvalitativní proměnou školy a jejími podmínkami pro vzdělávání, ale i obsahem vzdělávání, které je zaměřeno na rozvíjení životních kompetencí člověka. "Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví" (Havlínová, M., Vencálková, E. akol., Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Portál 2006).

Základní informace o programu ŠPZ najdete v: Zdravá mateřská škola - modelový projekt pro podporu zdraví v mateřských školách ČR, Havlínová, M, a kol., Portál 95, Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Havlínová, M., Kopřiva, P., Mayer, I.,Vildová, Z.,a kol., Portál 98

Filozofií tohoto programu je podporovat zdraví v jeho holisticko- interakčním pojetí. To znamená, že zdraví považuje za výslednici vzájemných vztahů /interakcí/ tělesného, duševního, sociálního a vzájemných vztahů zdraví jednotlivce a komunity, jednotlivce a světa ve smyslu společenském i přírodním. Chápeme, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie.

Tím jsme přistoupili na určitá filozofická východiska a principy činnosti naší mateřské školy. Chápeme, že zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale že je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Nejde o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to, probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Mateřská škola je životním a pracovním prostředím pro děti, pedagogy i zaměstnance, pro skupinu s širokým věkovým rozpětím, s různými potřebami a nároky. Prostředí ovlivňuje všechny zúčastněné, má vliv na jejich zdraví a psychický stav, na jejich chování a prožívání.

Principy a 12 zásad programu podpory zdraví:

Programem naší mateřské školy podporující zdraví i stupně vzdělávání se prolínají dva důležité a vzájemně se doplňující principy:

I. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

 • vyhledávat u dětí skryté potřeby a uspokojovat je
 • učit děti popsat, pojmenovat a chápat své potřeby
 • respektovat různou potřebu individuálního přístupu

II. Rozvíjení komunikace a spolupráce

 • upevňovat používání pozitivní formy komunikace jak verbální, neverbální i činem (nepřípustné je ironizování, hodnocení a skrytá manipulace - totéž je samozřejmostí v komunikaci mezi dospělými)
 • dodržovat zásady naslouchání
 • projevit účast otázkami
 • být empatický
 • užívat prostředky vedoucí k vědomé spolupráci
 • udržovat bezpečné prostředí a dohodnutá pravidla
 • vidět svět očima druhých
 • dávat prostor k vyjádření vlastního názoru , užívat komunitní kruh s jeho pravidly

12 zásad podpory zdraví ve škole

 1. UČITEL/KA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
 2. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY
 3. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE
 4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB
 5. SPRÁVNÁ VÝŽIVA
 6. SPONTÁNNÍ HRA
 7. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ
 8. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
 9. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ
 10. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI
 11. SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
 12. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE

Upřednostňujeme tyto činnosti: spontánní hra, kooperativní hry, výlety, exkurze, námětové hry, práce s encyklopediemi, práce s přírodním a odpadovým materiálem.

Preferujeme tyto metody: komunitní kruh, diskusní kruh, pokusy - experimenty, řízená pozorování, tvořivá dramatika, prožitkové učení, tvořivé konstruování, smyslové hry, využití náhodných situací, řízené skupinové a individuální činnosti, spontánní činnosti převládají nad řízenými, individuální rozhovory s dětmi o tématech, které je zajímají. Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole.

Za nejdůležitější ovšem stále považujeme komunikaci s dětmi a rodiči.

Pravidla soužití máme zachyceny ve Školním řádu mateřské školy a Vnitřním řádu školy.

Režim dne v mateřské škole je naplněním potřeby svobody a řádu.

Dlouhodobé záměry rozvoje

 • všestranně rozvíjet individualitu osobnosti všech dětí, vycházet přitom z jejich dispozic, potřeb a zájmů, bez stresujících situací
 • pokračovat v projektu mateřské školy podporující zdraví a zviditelňovat ho, rozšiřovat
 • zlepšovat věcné a sociální podmínky pro předškolní vzdělávání v naší MŠ-vytvářet optimální věcné a materiální podmínky, uzpůsobovat prostory MŠ nejen bezpečnostním a hygienickým normám, ale hlavně je uzpůsobit dětem tak, aby pro ně byly přehledné a srozumitelné, aby se jim líbily, mohly je samy uzpůsobovat svým přáním a měly dostatek prostoru ke všem svým oblíbeným činnostem (realizace zpracovaného návrhu řešení nového nadstandartního ojedinělého nábytku na míru, zdravé sezení)
 • pokračovat a rozšiřovat program logopedické prevence
 • vypracovat a realizovat další zajímavé projekty, které vhodnou a nenásilnou formou propojí environmentální výchovu mezi interiérem (vnitřním prostředím) a exteriérem (vnějším prostředím) mateřské školy, jehož cílem bude prožívat společné chvíle uvnitř i vně smysluplnými činnostmi, vést děti k ohleduplnému vztahu k prostředí, v němž vyrůstají, posilovat a rozvíjet citový život dětí a jejich smysl pro krásu, ale i odpovědnost za své jednání, vytvářet příležitosti k rozvíjení schopností a získávání nových vědomostí o věcech a jevech v přírodě a uvědomit si, že vztah k přírodě a k lidem spolu souvisí a je propojen - vážit si přirozeného koloběhu přírody a moudra předchozích generací
 • pokračovat na projektu školní zahrady s novými moderními neobvyklými prvky a jejich realizace
 • rozšířit činnost školy o nadrámcové aktivity - co nejvíce vtahovat rodiče do dění mateřské školy, pořádat akce pro rodiny dětí i širší veřejnost, spolupracovat při pořádání různých akcí s dalšími subjekty, poskytovat odbornou praxi studentům středních a vysokých škol pedagogického směru atd.
 • pracovat na zabezpečení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.