MŠ Poštovní

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD 12. 4. 2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

dle pokynů MŠMT bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace na všech 4 budovách 😊 pro:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním
 2. Děti, jejichž zákonní zástupci pracují u IZS a které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání na naší mateřské škole. Žádám všechny, kteří z této skupiny MAJÍ ZÁJEM, ABY MNE CO NEJDŘÍVE KONTAKTOVALI NA TEL: 733 340 148

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Podmínky provozu od 12. 04. 2021

 • 2x týdně přímo v mateřské škole povinné antigenní testování dětí s výjimkou dětí, které prodělaly onemocnění COVID-19 ne starší 90 dnů (podrobnější informace budou rozeslány na váš e-mail)
 • Samotný test provede zákonný zástupce v MŠ, pověřený pracovník MŠ vzorek vyhodnotí, teprve potom se dítě může účastnit předškolního vzdělávání.
 • Děti roušky mít nemusí, dospělí musí mít respirátory.
 • Do vyhrazených prostor může s dítětem pouze 1 doprovázející osoba.
 • Do MŠ budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy (kašel, teplota, únava, bolest v krku včetně rýmy) !
 • Dodržování hygienických opatření - desinfekce rukou a prostředí, časté větrání, zvýšený pobyt venku.
 • Neúčast dítěte na předškolním vzdělávání v MŠ musí být zákonným zástupcem omluvena.
 • Respektování dalších vnitřních pokynů stanovených ředitelkou školy v závislosti na okamžité situaci.

Doporučujeme i nadále:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla a nařízení vlády ČR
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • dodržovat pravidla respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

Sledujte každodenně zdravotní stav svých dětí a při náznaku nějakých zdravotních změn nejprve volejte pediatra a poté NEPRODLENĚ INFORMUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY / 733 340 148 /

VELMI DŮLEŽITÉ JE DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY A ZEJMÉNA MYTÍ RUKOU !

Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu MŠ.

V Liberci 8.4.2021

Za celý Lísteček
Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka školy