MŠ Poštovní

Budova školy se nachází v klidném prostředí "zámeckého parku" v katastru Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou s vlastní menší zahradou vybavenou hracími prvky. Celková kapacita je 25 dětí - věkově smíšená třída ( děti zpravidla od 3 do 6-7 let). Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 25 strávníků.

MOTTO MŠ: "Ne každá cesta se odehrává za trysku koní ... do cíle se dá i dojít."

Vzdělávací program mateřské školy vychází z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání".

Naší filozofií je vést děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.

Režim dne v mateřské škole:

Provoz mateřské školy - 7.00 - 16.00

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

7,00 - 9,40 přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči - kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření individuální práce zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika - skupinová i individuální dle plánu, jazyková chvilka, relaxace, dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, cvičení v tělocvičně, hygiena, svačina - kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte

9,40 - 11,45 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny).

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících), zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu - individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví ( ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena

8 -12 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve které dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání - individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí

veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců

11,45 - 12,25 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příboru

sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12,25 - 14,25 hudební chvilka před usnutím - společné zpívání ukolébavek s kytarou nebo klávesami - výběr písní dle přání dětí, literární chvilka - četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky - CD, kazeta, relaxační hudba, poslech vážné hudby -Rok české hudby

odpolední odpočinek - relaxace dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu individuální práce s předškoláky (Klub předškoláka), logopedická prevence,

14,25 - 16,00 (protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků

odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

Personální obsazení:

vedoucí zařízení: Sára Veselská
učitelka: Sandra Myšková                                                                                                                    asistentka: Josefína Trojanová                                                                                                                školnice: Renata Nováková                                                                                                                      vedoucí stravování: Bc. Vladimíra Nezmarová                                                                                  kuchařka: Barbora Koubovská                                                                                                              Pověřenec GDPR: Ing. Bc. Jiří Kubela, tel.: +420 725 980 725, email: gdprposouzeni@outlook.cz