MŠ Donská

V říjnu 2018 se nově otevřela mateřská škola v části Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou, která je dalším vzdělávacím střediskem mateřské školy "Lísteček".

Budova, která je obehnaná fasádou z laminátu je rozdělená na 2 třídy tak, aby se děti mohly pohybovat volně z jedné do druhé. Již samotný vstup do vnitřního atria umožňuje dětem prostor si postupně prohlédnout a cestou se zorientovat. Celý den tak mohou společně objevovat jeho zákoutí a možnosti pohybu v něm. 

Třídy nejsou obyčejný obdélníkový prostor - je to struktura, která je velkými okny propojena vizuálně s exteriérem. V interiéru se střídají různě vysoká patra, která jsou propojena s exteriérem otvory ve stropech a propojují aktivity dětí tak, že mohou stoupat směrem ke slunci. I zde mají děti možnost vyjít ven do malého respiria a bočními ochozy dál probíhat prostory budovy, kde se mohou dostat až na hlavní venkovní herní terasu nad jídelnou. Ve spodní části se nachází odpočinková lůžková část a herna. Celková kapacita je 50 dětí - věkově smíšené třídy. Součástí školy je i kuchyň s výdejnou (svačiny si připravujeme sami, obědy se dováží).

Provoz mateřské školy 6:30 - 16:30

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

6:30 - 9:45 přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči - kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření individuální práce zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika - skupinová i individuální dle plánu, jazyková chvilka, relaxace, dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, cvičení v tělocvičně, hygiena, svačina - kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte.

9:45 - 11:45 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny).

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu - individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.

8:00 - 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve které dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání - individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

11:45 - 12:30 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příbor,  sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:30 - 14:30 hudební chvilka před usnutím - společné zpívání ukolébavek s kytarou nebo klávesami - výběr písní dle přání dětí, literární chvilka - četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky - CD, kazeta, relaxační hudba, poslech klasické hudby - Rok české hudby, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky (Klub předškoláka), logopedická prevence.

14:30 - 16:30 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

Personální obsazení mateřské školy:

ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová
zástupkyně ředitelky školy / vedoucí učitelka: Romana Černá
učitelky: Ludmila Kovářová, Michaela Vaníčková, Bc. Michaela Vojtíšková
asistent pedagoga: Iveta Jarošová, Petra Šichtová
vedoucí stravování: Zuzana Jinochová
vedoucí kuchařka: Klára Polívková
školnice: Věra Welková
uklízečka: Helena Jandová 
Pověřenec GDPR: Ing. Bc. Jiří Kubela, tel.: +420 725 980 725, email: gdprposouzeni@outlook.cz