MŠ Východní

O nás

Naše mateřská škola se nachází na poměrně klidném místě v katastru městského obvodu Liberec - Vratislavice n/N v lokalitě Nová Ruda. Architektura této budovy je v klasickém stylu rodinného domku.

Od 1.9.1993 jsme v právní subjektivitě jako příspěvková organizace. Svoji funkci zařízení pro předškolní děti plní již asi od roku 1950 a je jednou z nejstarších budov v tomto obvodě.

V roce 2018 byla uskutečněna rekonstrukce a přístavba, tím se kapacita školy rozšířila na 77 dětí. Mateřská škola je trojtřídní - třída Zeleného lístečku 23 dětí, třída Červeného lístečku 28 dětí a třída Modrého lístečku 26 dětí. Třídy jsou věkově smíšené. Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní s možností výdeje jídel pro 80 strávníků. 

Koncepce školní zahrady je součástí dlouhodobého projektu "Zahradní království lístečkové víly" - oheň, voda, země, vzduch - naši kamarádi", snaží se nenásilně propojit část přírodní učebny s volno-časovými aktivitami dětí. Na jaře roku 2015 byl ukončen projekt EVVO "Zahrada v přírodním stylu" zaměřený na úpravu stávající zahrady na dětské hřiště a zahradu v přírodním stylu. Na celkové koncepci a realizaci se obrovskou měrou podílel zřizovatel školy a zakázka byla spolufinancována Evropskou unií. Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a rostlin tak vznikla soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru - vznikla tak pestrá nabídka pohybových podnětů - Posezení s hmatovou stezkou ve tvaru motýla, funkční Kamenná pícka, Zahrada vůní, Habrový tunel a Větrné království ve tvaru housenky.

Provoz mateřské školy

6:30 - 16:30

Denní režim

DOPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

6:30 - 9:45 přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči - kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření, individuální práce s dětmi , s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, grafomotorika - skupinová i individuální dle plánu, jazyková chvilka, relaxace, dramatika, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, cvičení v tělocvičně, hygiena, svačina - kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat

9:45 - 11:45 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny). Převlékání s podporou samostatnosti, hygiena

11:45 - 12:30 oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příboru, sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

ODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

12:30 - 14:30 hudební chvilka před usnutím, literární chvilka - četba z knihy dle tematického zaměření, popř. poslech pohádky - CD, kazeta, relaxační hudba, poslech vážné hudby Rok české hudby, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky ( Klub předškoláka), logopedická prevence,

14:30 - 16:30 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.

Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry škol. Snahou pedagoga je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.

Téma i podtémata školního vzdělávacího programu - školní kurikulum podpory zdraví" Ne každá cesta se odehrává za trysku koní... do cíle se dá i dojít" č.j.03/vl/2015, projednáno na pedagogické radě dne: 26.8.2015, dodatky 18.01.2016, jsou závazná, náplně jednotlivých tematických částí tvoří pedagogové společně dle situace a podmínek ve třídě jako třídní kurikulum a dbají, aby nabízelo možnost rozvíjet všech 5 vzdělávacích oblastí poznávání, které se vzájemně prolínají.

Soutěžení do naší školy nepatří, tato zásada je přísně sledována, hry se hrají pro radost, principem cvičení je - dokážu to, překonám sám sebe. Naopak všechny naše aktivity vedou k podpoře myšlenky, že každý má své možnosti a limity jinde, každý vynikáme v něčem jiném, což je přínosem v práci ve skupině, děti ( a nejen děti... ) se tak učí efektivněji týmové práci.

Personální obsazení mateřské školy:

ředitelka školy: Mgr. Dana Keltnerová
zástupkyně ředitelky školy: Romana Černá
učitelka třídy Zelený lísteček: Romana Šimůnková
učitelka třídy Červený lísteček: Eliška Paurová, Linda Vybíralová
učitelka třídy Modrý lísteček: Radka Kučerová, Lenka Paurová
vedoucí stravování: Zuzana Jinochová
vedoucí kuchařka: Ivana Rosmüllerová
administrativní pracovnice a pomocnice v MŠ: Simona Trnková 
školnice: Lenka Dobrovolná
uklízečka: Dana Zahrádková
Pověřenec GDPR: Ing. Bc. Jiří Kubela, tel.: +420 725 980 725, email: gdprposouzeni@outlook.cz